STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

Remont drogi gminnej w Jamkach

Zakończono remont drogi gminnej w miejscowości Jamki. Zakres zadania objął: roboty ziemne – 79m3, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna gr. 20cm – 264m2, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna gr. 10cm – 264m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 5cm – 1320m2, czyszczenie rowów – 264m, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – pobocze gr. 7cm - 264m2. Wartość zadania wynosi 69.513,32 zł i jest finansowane z budżetu gminy

Parking i chodnik przy Urzędzie Gminy

Zakończono budowę parkingu i chodnika przy Urzędzie Gminy w Konopiskach. Zakres zadania objął wykonanie: nawierzchnia parkingu: ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej – 139,5m2, przełożenie krawężnika drogowego – 36mb; nawierzchnia chodnika: ustawienie krawężnika drogowego – 42mb, ustawienie rabatki 6x20 – 42mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej – 66m2. Wartość inwestycji wynosi 25.733,46zł.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) – etap II wraz z budową przepustu

Trwa budowa chodnika przy ul. Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych o łącznej długości 1231m, wykonanie przepustu, chodnika z kostki betonowej gr.8cm o powierzchni 2237m2, zatok postojowych i parkingów z kostki betonowej gr. 10cm – 717m2, poszerzenie jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi asfaltowymi o powierzchni 1305m2. Wartość zadania wynosi 2.480.920,96zł, z czego w kwocie 2.250.000,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, natomiast pozostała wartość zadania finansowa jest z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 11. 2008r.

Wykonano nakładkę mineralno-bitumicznej na drodze gminnej ul. Sosnowa w Aleksandrii. Zakres przedmiotu zamówienia objął: wykonanie nakładki mineralno – bitumicznej w konstrukcji 2cm gr. wyrównanie + 4cm gr. warstwa ścieralna wraz z wyprofilowaniem podbudowy tłuczniem o średniej gr. 5cm na powierzchni 258mb x 5mb = 1290m2. Wartość zadania wynosi 70.758,83 zł i została sfinansowana z budżetu gminy.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria D-492/1

Zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria. Zakres zadania obejmował: mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20cm – 1360m2, podbudowa z kruszywa łamanego gr. (12cm + 8cm) – 1360m2, wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego gr. 5cm 1360m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym 1360m2. Wartość zadania wyniosła 59.697,90zł, z czego w kwocie 29.497,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria II ul. Graniczna

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Aleksandria II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objął: pogłębienie rowów, wzmocnienie poboczy, warstwa odcinająca zagęszczana piaskiem o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 18cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 10cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych warstwa wiążąca o powierzchni – 2466,60m2 – grub. 4cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych warstwa ścieralna o powierzchni – 2328,00m2 – grub. 4cm, wykonanie przepustów.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 907 w Konopiskach

Budowa parkingu przed OSP w Jamkach

Zakończono budowę parkingu przy OSP w Jamkach. Zakres zadania objął wykonanie: wykonanie koryta o głębokości 25cm – 373m2, podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna grub. 15cm – 373m2, podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna grub. 5cm – 373m2, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa grub. 4cm – 373m2. Wartość zadania wynosi 20.973,43 zł i jest finansowana z budżetu gminy.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice

Trwa remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice. Zakres zadania obejmuje wykonanie: montaż sufitu gipsowo-kartonowego na stelażu – 225m2, wykonanie lamperii z marmolitu – 180m2, malowanie ścian – 200m2, uzupełnienie tynków zwykłych – 60m2, uzupełnienie podłogi na legarach – 58m2, położenie płytek na podłogi – 50m2, położenie płytek na ściany - 40m2. Wartość zadania to 73.819,00 zł z czego 20.000,00zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 4.540,00zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana  będzie z budżetu Gminy Konopiska.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Hutki D-35

Zakończono budowę drogi transportu rolnego w miejscowości Hutki. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o wymiarach – długość 450 mb i szerokości 4,00 m: wykonanie warstwy dolnej podbudowy – 15 cm, górnej warstwy o grubości 5 cm, nawierzchni z destruktu – 5 cm, powierzchniowe utrwaleniu emulsja asfaltową i grysem kamiennym, wykonanie konserwacji rowu. Wartość zadania wynosi 79.534,83zł, z czego w kwocie 49.500,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

"Wygodzianka"

Zakończono remont świetlicy wiejskiej „Wygodzianka” w miejscowości Wygoda. Zakres zadania obejmuje wykonanie: posadzek i podłóg z paneli, wykonanie tynków (ściany i sufitów) okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej – 6szt. Wartość zadania to 61.279,77zł z czego 20.000,00zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 7.547,52zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana będzie z budżetu Gminy Konopiska.

Chodnik przy ul. Przemysłowej w Konopiskach

Zakończono budowę chodnika przy ul. Przemysłowej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6cm oraz położeniu nakładki uzupełniającej. Wartość zadania wynosi 240.000,00zł z czego w kwocie 80.000,00zł jest finansowane z budżetu Gminy Konopiska. Natomiast pozostała wartość zadania finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Odbudowa zbiornika retencyjnego Pająk w miejscowości Konopiska

Zakończono odbudowę Zbiornika „Pająk” w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi wykonanie generalnego remontu wieży przelewowej, odmulenie dna zbiornika, oczyścić skarpy z namułu i porostów traw oraz wykonać osadnik w dnie zbiornika na jego wlocie. Wartość zadania wynosi 76.288,26zł, z czego w kwocie 49.500,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Wymiana stolarki w bud. komunalnym przy ZSP  Jamki-Korzonek

Zakończył się remont związany z wymianą stolarki okiennej w budynku komunalnym przy szkole w Jamkach – Korzonku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż starych okien, wykonanie i montaż okien PCV pięciokomorowych o łącznej powierzchni 18.689m2 (11 szt.) wraz z obróbką. Wartość zadania wynosi 6.859,07zł.

Nakładka asfaltowa na ul. Opolskiej w Konopiskach

Zakończono remont nakładki asfaltowej na ul. Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje sfrezowanie istniejącej nakładki oraz położenie nowej nakładki asfaltowej o gr. 12cm. Wartość zadania wynosi 500.000,00zł i jest finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Zakończono budowę chodnika i wjazdu przy budynku komunalnym w miejscowości Kopalnia przy ul. Klonowej 1. Zakres zadania obejmuje wykonanie 167m2 chodnika i wjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 6cm. Całość zadania wynosi 19.771,83 zł.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu oraz rowów odwadniających. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 627.727,59 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy.

Trwa przebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 529.331,33 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy.

Budowa drogi Piła – Konopiska

Zakończono budowę drogi gminnej Konopiska – Łaziec na odcinku Piła – Konopiska ul. Źródlana. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi z tłucznia gr. 23cm o powierzchni 4500m2 za kwotę 71.833,60zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 07. 2007r.

Budowa parkingu przy cmentarzu w Aleksandrii

Zakończono budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Aleksandria. Zakres zadania obejmuje wykonanie parkingu o powierzchni 427m2 z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Całkowity koszt inwestycji wynosi 49.113,54 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy. Zakończenie prac przewidziane jest w lipcu br.

 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz – Łaziec wraz z dwiema przepompowniami. Po przetargu wartość inwestycji wynosi 4.621.203,69 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel pożyczkę w kwocie: 2.120.360,00 zł w 2007r. oraz 2.500.843,69 zł w 2008r. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2008 r.

 

Budowa chodnika przy ul. Opolskiej w Konopiskach.

Zakończono budowę chodnika pieszo - rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w miejscowości Konopiska. Wartość inwestycji po przetargu ustalono na 1.131.048,63 zł. Kwota 100.000,00 zł stanowi wkład własny gminy, pozostała część będzie sfinansowana przez Marszała Województwa Śląskiego. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodnika pieszo - rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej.

Zakończono budowę parkingu wraz z chodnikiem przy zespole szkół w miejscowości Hutki. W zakres zadania wchodzi wykonanie 267m2 parkingu i 52,5m2 chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm oraz montaż bramy i furtki stalowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 42.490,72 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Hutki.

W wyniku przetargu całkowity koszt inwestycji zamyka się w kwocie 245.136,98 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 170.391,00 zł pożyczki i 25.719,00 zł dotacji. Pozostała część zadania finansowana będzie z budżetu gminy. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej, modernizacja kotłowni i instalacji c.o.. Zakończenie robót planowane jest w 2007 roku 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Aleksandria.

Po przetargu całkowity koszt inwestycji wynosi 416.949,79 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 276.425,00 zł pożyczki i 57.133,00 zł dotacji . Pozostała część zadania finansowana jest z budżetu gminy.W zakres zadania wchodzi: remont izolacji pionowej budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja kotłowni i instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rększowice.

Po przetargu całkowity koszt inwestycji wynosi 247.993,39 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 167.018,00 zł pożyczki i 31.377,00 zł dotacji . Pozostała część zadania finansowana jest z budżetu gminy.W zakres zadania wchodzi: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacja kotłowni

Zakończono odnowę szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni szlaku z kostki granitowej, zatoczek z kostki drewnianej oraz wykonanie oświetlenia oraz mała architektura (kosze, ławki). Całość zadania wynosi 287 573,57 zł z czego w 80% kosztów kwalifikowanych tj. (196 716,00 zł) zostanie zrealizowana ze środków SPO-ROL (Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005r.), pozostała część zadania z budżetu gminy.

 

Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo - Rekreacyjnego w Konopiskach"

Po rozstrzygnięciu przetargu całkowity koszt inwestycji wynosi 92.191,37 zł. Inwestycja będzie finansowana w wysokości 20.000,00 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, pozostała część zadania z budżetu gminy.W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni drogi z kostki kamiennej oraz mała architektura (kosze, ławki).

Przebudowa ul. Poprzecznej w Aleksandrii.

Zakończono przebudowę ul. Poprzecznej w Aleksandrii. W wyniku przetargu wartość zadania została określona na 476.052,48 zł i jest finansowana z budżetu gminy. Zakres prac obejmuje wykonanie 0,9 km drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz rowów odwadniających o łącznej długości 1,3 km. Zakończenie robót planowane jest do końca grudnia bieżącego roku.

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy