STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzone są sprawy związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, realizowana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków stałych, celowych i okresowych, a także GOPS realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzą:
1. świadczenia rodzinne,
2.świadczenia opiekuńcze.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacany jest zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu
jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacany jest:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek stały przysługuje z tytułu:
- niepełnosprawności,
- wieku,
natomiast zasiłek celowy i okresowy przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe oraz dodatkowe przesłanki: bezrobocie, wielodzietność, nie
pełnosprawność, choroba.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Kołaczyk

Adres: ul.Lipowa 1, 42-274 Konopiska

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy