Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Konopiska

 

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMIAJI REWIZYJNEJ

 

Rozdział I – Zadania i zasady funkcjonowania komisji.

 

§ 1

 

Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych z realizacją funkcji kontrolnej Rady Gminy w zakresie wynikającym z :

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

2.      Ustaw szczególnych.

3.      Statutu Gminy.

4.      Uchwał Rady Gminy.

§ 2

 

Komisja Rewizyjna w wykonywaniu zadań o których mowa w § 1 w szczególności:

1.      Kontroluje działalność Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych (sołectw) .

2.      Gromadzi , analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny Wójta Gminy :

a)     sprawozdania Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy,

b)     opinie innych komisji Rady Gminy w sprawie skutków podjętych i wykonywanych zarządzeń Wójta ,

c)      wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Wójta Gminy i podporządkowanych mu jednostek oraz kontroluje wykonanie zaleceń pokontrolnych.

3.      Może  wystąpić do  Rady  Gminy o  zainicjowanie  kontroli  zewnętrznej  lub  

     wewnętrznej Wójta i jednostek podporządkowanych.

4.      Współpracuje z właściwymi komisjami  Rady Gminy.

 

Rozdział II – Tryb sprawowania kontroli przez komisję.

 

§ 3

Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy , uwzględniając kryteria legalności , celowości , gospodarności , rzetelności ,sprawności organizacyjnej a ponadto w zakresie:

1.      wykonywania przez Wójta  Gminy  uchwał Rady Gminy,

2.      rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta,

3.      realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

§ 4

 

1.      Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli , a ponadto :

1)     na zlecenie Rady Gminy ,

2)     na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy ,

     3) na uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy wniosek radnego

2.      Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmujący w szczególności       przedmiot oraz zakres i termin kontroli .

3.      Roczny plan kontroli przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy a później przedkładany jest Radzie Gminy. Przewodniczący Rady wystawia imienne upoważnienia dla osób kontrolujących

4.      O terminie zamierzonej kontroli , poza kontrolą wynikającą z rocznego planu kontroli , Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

 

§ 5

 

1.      Zespół kontrolujący składa się z członków Komisji Rewizyjnej w liczbie ustalonej przez komisję.

2.      Poza członkami Komisji Rewizyjnej do składu zespołu kontrolującego mogą być powołani – przez Komisję Rewizyjną :

a)       przedstawiciele komisji Rady Gminy , właściwych ze względu na przedmiot kontroli

b)       specjaliści , ( biegli ) z dziedziny odpowiadającej przedmiotowi kontroli , także nie będący radnymi , po akceptacji Rady Gminy.

3.      Przewodniczącym zespołu kontrolującego jest radny – członek Komisji Rewizyjnej.

§ 6

 

1.        Przed przystąpieniem do czynności kontrolujący obowiązani są okazać bez wezwania kierownikowi tej jednostki upoważnienia , o których mowa w § 4 ust. 3

2.        Zespół kontrolujący powinien przeprowadzić kontrole zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie z obowiązującym prawem , zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej , a także w sposób nie utrudniający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

3.        Zespół kontrolujący ma prawo:

a ) wstępu do odpowiednich pomieszczeń jednostki kontrolowanej ,

      b ) wglądu we właściwe dokumenty ,

       c ) wezwania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej         

           po  uprzednim  zawiadomieniu  kierownika  jednostki  ,  przy  czym   na     

           żądanie pracownika wyjaśnienia utrwalane są w formie protokołu.

 

§ 7

 

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do :

1.        Zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych.

2.        Pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów objętych tajemnicą państwową.

 

§ 8

 

1.        Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający :

a)     oznaczenie zespołu z określeniem jego składu,

b)     wskazanie miejsca , przedmiotu i terminu kontroli ,

c)      opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół ,

d)     wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości,

e)     wnioski pokontrolne ,

f)       podpisy członków zespołu,

g)     adnotację o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej stwierdzoną podpisem tego kierownika.

 

2.        Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w terminie 7 dni od zakończenia kontroli.

3.        Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej , natomiast  odpisy uwierzytelnione  przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazywane są :

a)     Przewodniczącemu Rady Gminy ,

b)     Wójtowi ,

c)      kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

§ 9

 

Komisja Rewizyjna , najpóźniej na drugim posiedzeniu po przeprowadzeniu kontroli zapoznaje się ze sprawozdaniem przewodniczącego zespołu kontrolującego z przeprowadzonej kontroli i może podjąć uchwałę w sprawie zasygnalizowania Wójtowi oraz komisjom Rady Gminy problemów i zaobserwowanych w czasie przeprowadzonej kontroli zjawisk , co do funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

 

 

§ 10

 

            W przypadku gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa  lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej , Przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie zawiadamia o tym Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, którzy po zebraniu dowodów przez zespół  kontrolny przedstawiają sprawę na najbliższej sesji  Rady Gminy , celem rozstrzygnięcia  o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania.

 

§ 11

 

1.            Rada Gminy zatwierdza uchwalony przez Komisję Rewizyjną projekt rocznego planu kontroli.

2.            Komisja przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 marca każdego roku.

3.            Komisja składa Radzie w terminie do 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim.

 

Rozdział III – Zadania opiniodawcze.

 

§  12

 

1.      Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie  udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy.

2.      Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek o których mowa w pkt 1 Przewodniczącemu Rady Gminy  w terminie określonym w Regulaminie Rady Gminy , stanowiącym załącznik do statutu.

3.      Wniosek o którym mowa w pkt 1 przewodniczący komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§13

 

Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady Gminy.

 

 

Rozdział IV – Organizacja pracy komisji.

 

§ 14

 

1.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni  , z zastrzeżeniem ust. 2 wybrani przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym.

2.      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Gminy w głosowaniu jawnym.

3.      W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić :

1)     Przewodniczący Rady Gminy,

2)     Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

§ 15

 

1.      Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady . W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności działania , jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

2.      Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach , w których może powstać podejrzenie  o ich stronniczość  lub interesowność.

3.      O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada Gminy.

 

§ 16

 

1.      Komisja Rewizyjna poza rocznym planem kontroli działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez  Radę Gminy planu pracy.

2.      Komisja Rewizyjna raz w roku składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności , w tym  z realizacji planu kontroli.

3.      Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia  w formie wniosków zwykłą większością głosów  , w obecności co najmniej połowy członków komisji.

 

§17

 

1.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.      Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący z urzędu albo na wniosek co najmniej  2 członków komisji , lub na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Przewodniczący Rady Gminy lub radni składający wniosek  w sprawie zwołania posiedzenia  komisji  , obowiązani są wskazać na wniosku  przyczynę jego złożenia.

4.      W posiedzeniach komisji mogą brać udział bez prawa głosu :

a)     Przewodniczący Rady i jego zastępcy ,

b)     radni członkowie innych stałych komisji Rady Gminy ,

c)      osoby zaproszone  lub wezwane do udziału w posiedzeniu.

5.      W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o obowiązku zachowania tajemnicy części posiedzenia i o wyłączeniu z udziału w tej części osób zaproszonych.

 

§ 18

 

1.      Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.      Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 

§ 19

 

1.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

2.      Protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

 

§ 21

 

Niniejszy załącznik stanowi integralną część Statutu Gminy.