<<Powrót
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Konopiska nr 91/X/2007 z dnia 26.10.2007 r. i nr 176/XVIII/08 z dnia 04.09.2008 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska Małe”
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopalnia”
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Księżycowa I”
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Księżycowa II”
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Strażacka”
6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hutki - Wschód”
7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rększowice – druga linia zabudowy”
8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaziec - poligon”
9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - droga”
10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Zielona”
11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Górna”
12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Przejazdowa II”

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 27.10.2008 r. do 25.11.2008 r., w godzinach od 08.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój 4 – parter.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej UG Konopiska, w dniu 21.11.2008 r. o godz. 14.00
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2008 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.