<<Powrót
Komunikat Wójta Gminy
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 04.09.2008 r. przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 176/XVIII/08 o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Zielona”
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Górna”
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Przejazdowa II”

oraz uchwały nr 183/XVIII/08 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - osiedle”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 w terminie do dnia 03.10.2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.