<<Powrót
Komunikat Wójta Gminy
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Konopiska nr 183/XVIII/08 z dnia 04.09.2008 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – osiedle”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.09.2008 r. do 13.10.2008 r., w godzinach od 08.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój 4 – parter.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej UG Konopiska, w dniu 23.09.2008 r. o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2008 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.