<<Powrót
Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 53 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Konopiska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Budowa węzła betoniarskiego” w miejscowości Aleksandria na działce o nr ewidencyjnym 21/2 km. 1.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek firmy „KOST-BET” z siedzibą w Aleksandrii. Przed wydaniem decyzji jest przeprowadzane postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach, której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informację o wniosku, postanowieniu organu prowadzącego postępowanie dotyczące obowiązku sporządzenia raportu oraz o raporcie oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, w dokumentach prowadzonych przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57).
Informuje się o możliwości :
1) zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia .

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter) , tel . /0-34/ 3282 057), w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do 11 maja 2008 r. (art. 32 ust. 1 pkt. 1 Prawo ochrony środowiska). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1a w/w ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.Konopiska, dnia 18 kwiecień 2008 r.